GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

God trivsel

- I Gungehusskolens distrikt

 

Forord

I Gungehusskolens værdigrundlag er trivsel og tryghed helt centrale omdrejningspunkter.

 

God trivsel øger det enkelte barns selvværd og tryghed. Trygge børn med et godt selvværdskaber en god platform for læring.

Det er vigtigt for børn at være en del af det sociale fællesskab og føle sig accepteret. Er man ikke det kan det skabe grobund for drillerier og endnu værre for mobning.

Det er altså vigtigt, at alle børn føler sig tilpas i skolehverdagen, fordi de ikke kan gå hjem eller melde sig ud, hvis forholdene bliver for svære eller endda utålelige for dem. Trivsel er altså uhyre vigtig.

 

Det handler blandt andet om god omgangstone, god adfærd i klassen og på fællesarealerne, et acceptabelt sprog, herunder også kropssprog, et godt kammeratskab – i det hele taget en tolerant og accepterende adfærd overfor hinanden uanset forskelligheder.

Det er skolens, institutionernes og forældrenes opgave at lære børnene at udvikle en adfærd, der lærer dem at sige fra over for hinanden på en positiv måde, hvis der opstår konflikter, drillerier eller mobning i hverdagen.

 

Hvordan opdager man dårlig trivsel?

Hvis et barn ikke trives, kan det give sig udslag på mange måder, men følgende tegn bør give anledning til ekstra opmærksomhed, hvis barnet:

 

 • Bruger meget tid alene
 • Har ingen eller få venner
 • Sjældent bliver inviteret til fødselsdage/fester
 • Oplever at andre siger fra over for invitationer
 • Virker modløs og ikke har lyst til at gå i skole
 • Vælger en ’ulogisk’ vej til og fra skole
 • Virker ængstelige og sky
 • Er ukoncentreret og rastløs
 • Ofte har ondt i maven
 • Kommer hjem med iturevet tøj, ødelagte skolebøger, blå mærker etc.
 • Andre ændringer i barnets opførsel

                - Aggressiv adfærd

                - Spiseforstyrrelser

 

Kontakt skolen, SFOen eller klubben, hvis du er i tvivl.

 

 

Hvordan kan forældre bidrage til fremme?

Som forældre kan man:

 

 • Tale med sit barn om dets skoledag
 • Tilskynde barnet til at lege med mange forskellige fra klassen
 • Sørge for, at alle bliver inviteret til fødselsdage. Enten alle drenge, piger eller alle.
 • Undlade at tale dårligt om andre børn eller forældre
 • Tilskynde barnet til at tage klassekamerater i forsvar, hvis de bliver behandlet dårligt eller mobet
 • Tale med barnet om god omgangsform, blandt andet sms- og chatkultur.
 • Aftale, at det er acceptabelt, at forældre retter henvendelse til skole/institution/andre forældre, hvis man bliver opmærksom på situationer, der kan udvikle sig til mobning.
 • Lave fælles regler der, hvor der opstår problemer
 • Samarbejde med skole, SFO og klub
 • Deltage/bakke op om fællesarrangementer i institutionerne.

 

 

Sådan arbejder vi med elevernes trivsel

På gungehus arbejder vi med mange tiltag for at øge trivslen

 

 • Venskabsklasser
 • Legeonkler/tanter (at større børn tager sig af mindre i frikvartererne etc.)
 • Klassesamtaler
 • Elevsamtaler jævnligt (med islæt af et nyt initiativ fra 2014)
 • AKT (Adfærd Kontakt Trivsel) arbejde
 • Samarbjede mellem institutionerne om frikvarterer og projekter

 

Kommer der en henvendelse eller bliver man selv opmærksom i teamet, skal det tages op, så der kan udveksles iagttagelser og vurderinger.

Teamet beslutter en række konkrete initiativer, der matcher problemer så som:

 

 • Samtale med involverede barn/børn, dernæst forældre.
 • Samtale med medløbere/tilskuere.
 • Ledelsen orienteres og inddrages efter behov
 • AKT inddrages efter behov
 • Det tværfaglige distrikt inddrages efter behov
 • PPR inddrages efter behov

 

Der vil være løbende opfølgning af tiltagene, hvor de involverede parter vil blive orienteret.

 

 

Mobning

Det viser sig ofte, at mobning foregår på et sted, man ikke umiddelbart kan forlade. Derfor er det vigtigt, at både forældre og fagfagligt personale er opmærksomme og sætter ind, hvis mobning finder sted.

Det er imidlertid også vigtigt at skelne mellem drilleri og mobning.

Definitionen på mobning er følgende:

 

Mobning er en persons eller gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en social sammenhæng (på et sted), hvor denne person er tvunget til at opholde sig.

 

 

Hvad kan forældre gøre, hvis de bliver opmærksomme på mobning?

 

Som forældre bør man altid handle aktivt, hvis man bliver vidende om mobning, enten det drejer sig om mobning af eget barn, andre børn eller eget barn som mobber.

 

Eget barn

 • Tal med barnet, så det ikke sidder alene med oplevelsen
 • Kontakt forældrene til det barn, I mener mobber
 • Kontakt læreren/pædagogen, hvis mobningen er relateret til skolen/institutionen

 

Andres børn

 • Orienter forældrene til det barn, du er blevet opmærksom på bliver mobbet
 • Kontakt eventuelt skole/institution
 • Tal eventuelt med dit eget barn, hvis det kan være med til at reducere mobningen eller selv er en af mobberne

 

Hjemmesider

 

www.boerneraadet.dk

www.dcum.dk/sammen-mod-mobning

www.bornetelefonen.dk

www.bornsvilkar.dk

www.forældrefiduser.dk