GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Dansk som andetsprog
 

Tosprogede elever på skolen tilbydes undervisning i dansk som andetsprog, hvis de har særlige behov.

Tosprogede modtagebørn med dansk som andetsprog -
link til Hvidovre Kommunes hjemmeside

Hvornår er man tosproget?
Vi definerer et tosproget barn efter Folkeskoleloven § 4a stk. 2.

” Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.”

For at understøtte disse børn har vi på Gungehusskolen et sprogcenter.

Sprogcenterets funktioner
Sprogcenteret er en del af Gungehusskolens Kompetencecenter. Kompetencecenteret omfatter yderligere AKT, og Specialcenteret.

I sprogcenteret varetager vi undervisning i dansk som andetsprog.

Formålet med undervisningen i Sprogcenteret er, at eleverne udvikler deres sprog og får en bredere begrebsforståelse gennem en kommunikativ undervisning.

Vi arbejder med ordforråd, læseforståelse, fortællekompetence, samtalekompetence eller den skriftlige kompetence.

Samtidig bestræber vi os på at udvikle elevernes bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse.

Undervisningens organisering
Undervisningen i dansk som andetsprog foregår altid i samarbejde med elevernes faglærere. Hjemmet bliver informeret om dette.

  • Vi laver i samarbejde med faglærerne kurser tilpasset de enkelte elever
  • Vi indgår i forløb i klasserne
  • Vi rådgiver lærerne, hvis der er behov for sparring i forbindelse med undervisning af tosprogede elever således, at dansk som andetsprog kan indgå som en dimension i undervisningen i alle fag

Lærerne i sprogcenteret
Lærerne i sprogcenteret er uddannede i dansk som andetsprog, og har i kraft af deres uddannelse særlige faglige kompetencer til at varetage undervisningen af tosprogede elever – i forhold til såvel den sproglige som den interkulturelle dimension.

Der arbejdes i øvrigt målrettet på, at alle de øvrige lærere medtænker undervisning i dansk som andetsprog, som en dimension i alle fag.

Forældresamarbejde
Sprogcenteret arrangerer forældreaftner for forældrene til skolens tosprogede elever. Ved disse møder har forældrene mulighed for at diskutere de særlige problematikker, som man som tosproget forælder kan møde i hverdagen og i forbindelse med sit barns skolegang.