GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Skole/hjem samarbejde
Samarbejdet mellem forældre og skole er en forudsætning for at give børnene en god skolegang. Lærere og pædagoger påtager sig fra barnets skolestart et medansvar for at sikre det enkelte barns udvikling og give det den 
bedst mulige undervisning. Vi forventer, at forældrene påtager sig et medansvar for barnets skolegang.

Skole/hjem samarbejdet skal foregå i størst mulig åbenhed, tryghed og hvile på en gensidig respekt. Skole/hjem-samarbejdet omfatter elever, medarbejdere og forældre og bygger på loyalitet og ansvarlighed.

Alle former for samarbejde må derfor have en form, der fremmer dette formål. 
 
Forældreintra 
Alle skolens forældre har adgang til forældreintra som er et vigtigt kommunikationsmiddel mellem skole og hjem. 
Her formidles de overordnede planer og mål for klassernes arbejde og her orienteres løbende om klassens daglige arbejde, undervisningen, planlagte aktiviteter mv.

Forældreintra kan desuden benyttes til den direkte ukomplicerede kontakt mellem lærer og forældre eller forældrene i mellem. Er der problemfelter diskuteres disse fortsat bedst over telefon eller i et personligt møde. 
 
Forældremøder 
Alle klasser holder minimum et forældremøde om året, og evt. sociale arrangementer. De fleste klasser holder forældremødet inden efterårsferien. Her fremlægger lærerne deres planer, mål og tanker for årets arbejde. Disse årsplaner lægges på forældreintra, så forældrene kan læse dem her. 
Dagorden for mødet kan udarbejdes i samarbejde med kontaktforældrene. Møderne bør afholdes i en god tone og en rar atmosfære, som lægger op til en åben debat om aktuelle emner. 
 
 
Skole/hjem-samtaler 
Minimum en gang om året holder lærerne skole/hjem-samtaler med alle elevers forældre om standpunkt, indsats og trivsel. Inden skole/hjem-samtalerne er der lavet elevplaner, og der er ført samtaler med den enkelte elev om 
vedkommendes skolegang. Elevplanen ligger tilgængelig på forældreintra.

I nogle klasser bruges et samtaleark som optakt til elevsamtalen. Dette indgår efterfølgende i skole/hjem-samtalen og er derved et yderligere redskab til at kvalificere denne. 

Evaluering af elevernes udbytte af skolegangen 
Der foretages mange evalueringer af elevernes skolegang, og det er vigtigt at forældrene løbende orienteres herom. Det sker på følgende måde: 
 
Elevhandleplaner. Mindst en gang om året modtager alle elever en elevhandleplan, der beskriver såvel social som faglig status, mål og handleplaner for den enkelte elev.  
 
Læsetest – formidles via skole/hjem-samtale og elevplanen. 
 
Nationale tests - formidles skriftligt eller ved skole/hjem-samtalen. 
 
Standpunktskarakterer: I 8. og 9. klasse får eleverne standpunktskarakterer 2 gange om året i skriftlig form. 
 
Det daglige arbejde: Formidlingen af evalueringen af det daglige arbejde sker gennem løbende tilbagemelding i elevernes opgavebesvarelser og gennem skole/hjem-samtaler. 
 
Kontaktforældre/klasseråd
For at skabe en god skole, hvor børnene trives og udvikler sig bedst muligt, har vi på Gungehusskolen en kontaktforældregruppe. Medlemmerne er et vigtigt led i samarbejdet mellem skolen, klassens forældre og skolebestyrelsen.

I alle klasser skal der foretages valg af klasseråd på skoleårets første forældremøde i klassen. Alle kan stille op. Det tilstræbes, at der vælges 2-4, max. 6 personer. Helst både fædre og mødre og gerne forældre til både piger og drenge. De valgte forældre, klasselærer og evt. elevrepræsentanter udgør klasserådet. Det er Klasserådet der i samarbejde med klassens øvrige lærere arbejder på at styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmene. Form og indhold for klasserådets arbejde aftales på et forældremøde mellem forældrene og lærerne.

Hent i øvrigt Forældrefolderen på kontoret.

I hver klasseråd vælges to forældre, som kontaktforældre - disse skal være bindeled mellem lærerne og den samlede forældregruppe.

For at se hvem der sidder i klasserådet i klasserne, skal du klikke her: