GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Principperne opdateres/tilføjes løbende

 

Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale

Formål:

Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne.

Sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

 

Mål:

Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

Det tilstræbes desuden, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning.

At køreplanen for arbejdsfordelingen præsenteres på skolebestyrelsesmødet senest i marts måned.

At det endelige timebudget og timefordelingsplanen godkendes af skolebestyrelsen, således at arbejdsfordelingen kan starte rettidigt.

At den endelige arbejdsfordeling godkendes af skolebestyrelsen tids nok til at lærere og pædagoger kender næste skoleårs opgaver, så de har mulighed for optimal planlægning.

At fordeling af arbejdsopgaver skal så vidt muligt ske ud fra vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning, således at der sikres den fornødne tid løsning af opgaverne.

 

Tilsyn:

Skolebestyrelsen fører tilsyn med at skolen efterlever princippet. Bl.a. ved at blive orienteret om køreplanen for processen og godkende den endelige arbejdsfordeling.

Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.

 

 

Princip for samarbejde mellem skole og hjem

Overordnet formål:

at forbedre og vedligeholde det gode og konstruktive samarbejde mellem skolen og hjemmet.

 

Målet er at skolen løser sin opgave i et tæt samarbejde med forældrene. Samarbejdet må bygge på åbenhed, tillid og aktiv medvirken. Rammerne for samarbejdet må være kendte og respekterede af begge parter, og opgave- og  ansvarsfordelingen mellem skole og hjem klar og gensidig forpligtende. Det kræver et højt informationsniveau for alle parter.

 

Forældreintra

Formål:   

at styrke og vedligeholde information og dialog mellem hjem og skole.

Mål:

at forældreintra er den primære kommunikationsvej mellem skole og hjem i hverdagen.

at forældreintra bruges til generel information om klassen.

 

Det betyder:

 • at forældre, der er registreret i skolens system som forældremyndighedshavende er på intra.
 • at forældre uden forældremyndighed kan søge kontoret om at komme på intra.
 • at skolens medarbejdere er på intra dagligt.
 • at forældreintra indeholder generelle informationer om skolens og klassernes hverdag mm.
 • at forældreintra stiller krav til god etik. Det er ikke et debatforum til konflikthåndtering.
 • at forældre er på forældreintra mindst 2 gange om ugen i skolens åbningsuger.
 • at Meebook supplerer og understøtter forældreintra ved blandt andet at indeholde elevplaner og faglige evalueringer i fagene.

 

Ved billeder:

 • gældende lovgivning overholdes.

 

Forældremøder

Formål:

Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen.

Mål:

 • Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen.
 • Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen.
 • Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. Samt, at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger.
 • Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen.

 

Skolens ansvar:

 • Skolen afholder regelmæssige forældremøder, fx ved skoleårets start, og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder.
 • Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene.
 • Skolen sørger for at inddrage kontaktforældre i planlægning og gennemførelse af forældremøder.
 • Skolen indkalder i tilpas god tid - og senest 14 dage før - til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage.

 

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder.
 • Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres.
 • Klassens kontaktforældre deltager som udgangspunkt og hvis muligt, i planlægning og gennemførelse af forældremøder.

 

Skole/hjem-samtaler

Formål:

Skole/hjem-samtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål:

 • Skole/hjem-samtaler giver forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel og er med til at sikre, at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
 • Skole/hjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål.
 • Skole/hjem-samtaler sikrer dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling.
 • Skole/hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.
 • Skole/hjem-samtalen tager udgangspunkt i elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale.
 • Skole/hjem-samtalen tager også udgangspunkt i to årlige elevsamtaler, der afholdes mellem lærere og elever på passende tidspunkter i løbet af efterår og forår.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at indkalde til skole/hjem-samtaler i tilpas god tid - og senest 14 dage før, og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage.
 • Skolen opdaterer elevplanerne i tilpas god tid, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skole/hjem-samtalen.
 • Skolen indkalder til skole/hjem samtaler to gange om året.
 • Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev.
 • Skolen tilstræber at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • Skolen tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens udvikling i relevante fag hvert år i forbindelse med skole/hjem-samtalerne.
 • Skolen tager i sin planlægning højde for at det gives tid til to årlige elevsamtaler mellem lærere og elever.

 

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene forbereder sig til skole/hjem-samtalen ved at gennemgå elevplanen samt eventuelt andet materiale sammen med deres barn.
 • Forældrene tilstræber, at mindst én forælder deltager i skole/hjem-samtalen.

 

Kontaktforældre

Formål:

 • At fremme dialogen mellem forældre og personale i den enkelte klasse.
 • At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde.
 • At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe
 • At styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og skolens ledelse.
 • at styrke klassens trivsel gennem sociale arrangementer.

 

Skolens ansvar:

 • Kontaktforældrene vælges for ét skoleår af gangen.
 • Kontaktforældrene vælges på det første forældremøde, der afholdes efter skolernes sommerferie.
 • Der vælges to kontaktforældre i hver klasse.
 • Skolen tilstræber personalets deltagelse i kontaktforældrenes sociale arrangementer.
 • Skolebestyrelsen indkalder alle skolens kontaktforældre til et til to årlige møder.
 • Skolebestyrelsen udarbejder præsentationsfolder til kommende kontaktforældre, og denne sendes ud til alle forældre ved skoleårets begyndelse.

 

Kontaktforældrenes ansvar:

 • Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og klassens personale.
 • Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen.
 • Kontaktforældrene sørger for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på forældremødernes dagsordener.
 • Kontaktforældrene formidler emner til diskussion i skolebestyrelsen og emner fra skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe.
 • Kontaktforældrene inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab og har særligt fokus på nytilkomne.
 • Kontaktforældrene tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.

Link til princip for kontaktforældre og modtagelse af nye elever - opdateres snart

 

Princip for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen – herunder elevplaner

Overordnet formål:

Formål:

 • at styrke forståelsen for og kendskabet til, elevens skolegang, faglige og trivselsmæssige udvikling.

 

Mål:

 • at sikre en praksis der giver både skole og hjem et reelt billede af den enkelte elevs skolegang og faglige standpunkt.

 • at sikre en praksis der støtter den enkelte elevs faglige og trivselsmæssige udvikling.

 • at underretningen er fyldestgørende og tilpasset forældrenes forskellige forudsætninger.

 

Det betyder:

 • at skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år.

 • at forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen.

 • At forældrene følger efter bedste evne op på de indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring.

 

Elevplaner:

 

Formål:

 • at styrke forståelsen og kendskabet til elevens skolegang - den faglige trivselsmæssige udvikling.

 • at styrke dialogen mellem elev, forældre og skole.

 

Mål:

 • at bidrage til faglig og trivselsmæssige udvikling af den enkelte elev.

 • at kvalificere indhold og udbytte af dialogen mellem hjem og skole.

 • at fastholde indgåede aftaler parterne imellem.

 

Det betyder:

 • at elevplanen i indhold og form skal være passende og enkel og opfattes som udgangspunkt for fremadrettet handlen. Elevplanen skal foreligge i skriftlig form.

 • at elevplanen tager udgangspunkt i elevens styrkesider og potentialer.

 • at elevplanen er udgangspunkt for dialog mellem elev, lærere og forældre.

 • at elevplanen løbende udarbejdes og opdateres af lærerteamet og suppleres i samarbejde med eleven.

 • at elevplanen tager udgangspunkt i de af undervisningsministeriets stillede krav.

 • at elevplanen bl.a. tager udgangspunkt i de halvårlige elevsamtaler.

 • at elevplanen kan indeholde aftaler med forældrene om indsatser, der er relevante for at støtte eleven.

 • At skolebestyrelsen fører tilsynet med dette igennem skolelederen.

 • At elevplanen opdateres og synliggøres således, at forældrene har en reel chance for at tale med deres barn inden en skole/hjem-samtale.

 

Tilsyn:

 • At skolebestyrelsen fører tilsynet med dette igennem skolelederen og forældretilfredshedsundersøgelsen, i et fastlagt årshjul.